Hur fungerar det nu? Nyansökan och/eller omprövning – IfA Klargör

Vilhelm börjar med att passa på att säga att publiken gjorde en god insats när politikerna var på plats, vi måste skrämma politikerna om dom inte skärper sig. Vilhelm lämnar över till Lars Hagström på IfA som ska prata om lag förändringen som kom i april 2018.

Lars pratar nu om en dom som kom som egentligen handlade om resa till och från en dagligverksamhet men det kom att handla om så mycket mer.

Ändring av Socialförsäkringsbalken 51 kap. 12§

  • Rätten till assistansersättning ska omprövas i den utsträckning som denna rätt har minskat på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.
  • Ändringen innebär att det inte längre finns någon skyldighet för Försäkringskassan att ompröva rätten till assistansersättning sedan två år förflutit från den senaste prövningen.

Väsentligt ändrade förhållanden

Försäkringskassans skyldighet att ompröva rätten till assistansersättning vid väsentligt ändrade förhållanden är begränsade till att gälla:

  • Faktiska förhållanden som är hänförliga till den försäkrade och som innebär att den försäkrades rätt till assistansersättning minskar i omfattning eller har upphört (Prop. 2017/18:78 s 21 och 27)
  • Ändrad praxis i fråga om rätten till assistansersättning kan inte ligga till grund för omprövning enligt bestämmelsen om väsentligt ändrade förhållanden.

Vad avses med väsentligt förändrad förhållanden

Vad som karakteriserar väsentligt ändrade förhållanden framgår inte direkt av lagtext eller förarbeten. Det måste dock vara fråga om en betydande förändring.

Exempelvis:

  • Den försäkrades hjälpbehov tillgodoses genom ett annat samhällsstöd eller att den försäkrade har flyttat till ett annat boende (prop. 2017/18:78 s 27) 
  • Förhållanden som påverkar rätten till eller storleken på assistansersättningen
  • När ett hjälpbehov har bedömts som egenvård men sedan blir delegerad sjukvård till följd av att den enskildes hälsotillstånd är väsentlit ändrat.

Omprövningen ska utgå från den senaste prövningen av rätten till assistansersättning.

Det saknas stöd i förarbetena att lägga samman flera ändrade förhållanden för att göra gällande ett väsentligt ändrat förhållande.

Vad ska omprövningen om väsentligt ändrade omfatta

Av lagändringen framgår att omprövningen är partiell. Det betyder att det inte ska göras en fullständig prövning av rätten till assistansersättning.

Omprövningen ska endast handla om i vilken utsträckning de väsentligt ändrade förhållandena som är orsak till FK´s omprövning innebär att rätten till assistansersättning har minskat i omfattning eller upphört.

Assistanstimmar som inte berörs av de ändrade förhållandena ska alltså inte omprövas.

Assistanstimmar som berörs av de ändrade förhållandena ska inte heller omprövas på någon annan grund än dessa förhållandena (Prop. 2017/18:78 s 27)

Försäkringskassans prövning av ansökan om fler timmar

Den utökning av assistanstimmar som ansökan avser stäms av mot det antal assistanstimmar som kvarstår efter avdrag av de assistanstimmar som berörs av ändringar i författning, rättspraxis och annan normering sedan den senaste omprövningen.

  • Om det totala antalet assistanstimmar då blir fler än i det tidigare beslutet beviljas fler assistanstimmar
  • Om totala antalet assistanstimmar då blir färre än det i tidigare beslutet avslås ansökan men att den försäkrade ändå har rätt till samma totala antal timmar som i det senaste beslutet.
  • om de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan på grund av ändrad rättspraxis avslås ansökan, men att den försäkrade har rätt till samma totala antal timmar som i det senaste beslutet.

EN ANSÖKAN OM FLER ASSISTANSTTIMMAR KAN SÅLEDES INTE RESULTERA I ATT ANTALET TIMMAR MINSKAS ELLER ATT ASSISTANSERSÄTTNINGEN HELT DRAS IN.

Exemplet Lilian

Lilian är beviljad 126 timmar i veckan, 16 vakna timmar och 8 timmar för väntetid och söker ytterligare 42 timmar per vecka för att kunna ha vaken natt. Det är två år sedan senaste omprövningen.