IfA-Rådsmöte 17/11-22

IfA-Rådsmöte 17/11-22

14 november, 2022 Av av Tina Lyrot, Blå Assistans

55:e rådsmötet är igång

Texten kommer att uppdateras löpande under dagen, uppifrån och ner.

På gång inom den personliga assistansen kl 09.35 – 10.30

Dagen startar med ämnet ”Aktuella frågor med Lilly Key”. Lilly Key ersätter Sophie Karlsson som tyvärr inte finns på plats dessa dagar.

Just nu presenterar sig dom utställare som är på plats, AiAi(tidrapporteringsprogram), DokApp (Dokumentationsapp) och Coordinare (tidrapporteringsprogram).

Tryck på respektive namn för att komma till deras egna hemsidor.

Nu pratar Lilly om återkrav på assistansanordnare och vad som har kommit som kommentarer i dom besluten i samband med att dessa anordnare har fått återkrav från Försäkringskassan.

Den 1 januari 2023 kommer stärkt rätt för personlig assistans – nytt grundläggande behov. Även egenvårds lagstiftning kommer 1 januari 2023, det kommer att vara väldigt väsentligt att det finns ett egenvårdsintyg. Ytterligare förstärkning är aktiverings- och motiveringsinsatser, måste vara kvalificerat, det ska vara nära kopplat och den bedömningen kommer enligt Lilly inte att bli lätt.

Lilly fortsätter att prata om ”Friska arbetsplatser belastar rätt” en kampanj som Arbetsmiljöverket har utfört på 1300 arbetsställen, 400 arbetsställen har fått inspektionsmeddelande och 600 krav har ställt från Arbetsmiljöverket av dessa 600 krav handlar 31 % om bristande rutiner, 22 % bristande kunskaper och 1% handlar om brist på arbetsutrustning.

Vad behöver alla göra?

 • Arbeta systematiskt
 • Se till att det finns ett organiserat arbete
 • Att rätt arbetsutrustning finns tillgänglig
 • Rätt kunskaper
 • Lagom mängd rutiner som är välfungerande och lätt förståligt
 • Samverkan mellan alla som behöver vara med i arbetet

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott kl 10.45 – 11.25

Sofia Lyth, Huvudsekreterare (2021 års bidragsutredning)

Deltagare i utredningen:

 • Amir Rostami, särskild utredare
 • Sofia Lyth. huvudsekreterare
 • madelene Bougas Lööf, sekreterare
 • Karin Brandqvist Sundblad, sekreterare
 • fredrik van Kessbeeck Andersson, sekreterare
 • Lena Warstrand, sekreterare

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott, Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkt brott SOU 2022:37 överlämnades till regeringen den 15 juni 2022. Remissvar senast 7 oktober 2022, slutbetänkande 31 augusti 2023.

Utredningens uppdrag

 • Kartlägga behov och identifiera förbättringsområden för att möjliggöra en ändamålsenlig och effektiv hantering av bidragsbrott
 • analysera och föreslå hur samverkan bör utformas samt hur kunskap och kompetens bäst tillvaratas
 • analysera hur förmågan att förebygga och bekämpa bidragsbrott mot de utbetalnde myndigheterna stärks och om så bedöms lämpligt lämna förslag som beaktar om ansvar eller befogenheter ska flyttas
 • analysera för och nackdelar med och lämna förslag för ett administrativt sanktionssystem

Slutsatser att kartläggningen

 • Hanteringen av bidragsbrott har förbättrats och förstärkts under senare år, men det kvarstår flera brister
 • Många överträdelser möts inte av någon reaktion alls från samhällets sida
 • Få misstänkta bidragsbrott leder till åtal och fällande dom
 • Saknas en slagkraftig förmåga mot de allvarlliga bidragsbrotten
 • De brister som identifieras kan inte åtgärdas genom en utvecklad styrning, organisationsförändringar eller ökad samverkan.
 • Det behövs i stället mer omfattande förändringar för att skydda välfärdssystemen.

Förslag som lagts är ett administrativt sanktionssystem

 • En sanktionsavgift ska tas ut om någon har lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att anmäla ändrade förhållanden ( ex flyttar, separerar eller får en ändrad inkomst) och detta har lett till, eller hade kunnat leda till, en felaktig utbetalning
 • Sanktionsavgift ska tas ut med 25% av belopp som har eller skulle ha betalts ut felaktigt. Avgiften tillfaller staten.
 • Vid misstanke om grovt bidragsbrott och bidragsbrott som överstiger ett halt prisbasbelopp ska brottsanmälan göras.
 • Om det finns särskilda skäl finns dock möjlighet att anmäla även misstänkta bidragsbrott som avser belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp tillbrottsutredande myndighet
 • Sanktionsavgiften ska sättas ner, helt eller delvis, om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Inge förmåner eller grpper undantas
 • Beslut om sanktionsavgift ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Utredningen har även lämnat ett annat förslag om att Ekobrottsmyndigheten(EBM) får ansvaret för brottsutredningarna. Utredarna menar att EBM har kunskapen som behövs för att kunna utreda alla sorters bidragsbrott. Det kommer krävas att EBM för mer resurser. Genom dessa 2 förslag så kommer sanktionsavgifterna att kunna ges snabbare, mer korrekt och effektivare.

Förslag ligger även om styrning och samverkan

 • regeringen ska få bättre verktyg för styrning
 • Det ska vara lätt att göra rätt, dey ska finnas bra information, alla myndigheter bör få i uppdrag av regeringen att ta fram bra information och lätt information. se över tex alla blanketter olika myndigheter har så att alla förstår. Vi utredare tror att alla vill göra rätt och då måste informationen var bra från början.
 • Stärkt samverkan för att motverka bidragsbrott

Förslaget ligger om att lagen ska träda ikraft den 1 juli 2024.

Vad händer nu?

Slutbetänkande ska lämna senast den 31 augusti 2023, frågor av mer brottsförebyggande karaktär, hur ska man säkerställa att det blir rätt?, bidragsspärr och näringsförbud, utredarna ska titta närmare på detta, har man blivit dömd för ett allvarligt brott ska man inte kunna ta emot fler bidrag, gemensamt register för sanktionsavgifter – vilka sanktionsavgifter har olika myndigheter gett?

Lilly ställer en fråga om vad vill FK att man ska anmäla som en väsentlig förändring? Utredarna kommer att kolla hur det ska bli tydligare information från FK.

En i publiken frågar hur utredarna tänker kring myndigheters misstag i tex beslut som sen dras tillbaka som slår hårt mot anordnare och assistansberättigade? Utredarna är medvetna om att myndigheter gör fel och handläggare gör fel. Dom kommer att titta på hur man kan hindra det från att bli fel från början.

En i publiken undrar vilka bidragsbrott som är mest fusk inom? Utredaren svarar endast att det är Fk som anmäler flest bidragsbrott.

Ytterligare en fråga från publiken gällande hur mycket pengar som fusket handlar om. Utredaren svarar att det handlar om totalt 18 miljarder i pengar som ”försvinner” från välfärdssystemet varje år. Den beräkningen gjordes 2019.

Panelsamtal kl 11.30 – 12.00

Johanna Mattsson, Ekonomistyrningsverket, Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten, Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet.

Panelen börjar med att presentera sig. Johanna M kopplar tillbaka till det som Sofia sa om pengarna som försvinner och menar att dom just nu kollar över dom siffrorna igen tillsammans med olika myndigheter bla FK. Anledningen till att det har varit mycket prat om just assistansen och bidragsbrott men Johanna menar att det även är andra delar som fuskar. När myndigheterna själva gör fel så tittar Ekonomistyrningsverket på det och påtalar att myndigheterna måste själva ha koll och få ordning på det.

Sara på Ekobrottsmyndigheten(EBM) menar att dom har lyckats hitta sätt att tex hindra bankrån men bidragsbrott i välfärden ligger efter i åtstramningen. I assistansen så finns det brister och dom ser att det handlar dels om dom som inte får den assistans dom bör få och dom som får mer än dom ska/bör få.

Lilly undrar vart en assistansanvändare vänder sig om man råkar ha sin assistans hos en som är oseriös. Johanna S menar att man ska anmäla för att en oseriös anordnare borde inte finnas på marknaden. Branschen borde inte tyst godkänna detta. Anmäl till IVO. Även om man upptäcker att någon mutas för att byta bolag tex med allt från resor till pengar.

Det finns en checklista på EBM´s hemsida för att undvika oseriösa aktörer.

EBM och IfA vill tillsammans ta fram en checklista med förslag på några punkter som bör vara med:

 • Företaget har inte tillstånd att bedriva personlig assistans från IVO
 • Företaget får inte stå som mottagare av assistansersättingen från FK
 • Assistansanordnaren har ett otydligt avtal eller ett alltför omfattande avtal som är svårt att förstå avseende den personliga assistenten
 • Assistansanordnaren kräver stort omfattande fullmakter för ”allt”.
 • Assistansanordnaren tillhandahåller inte utbildningar för de personliga assistenterna.
 • Assistansanordnaren erbjuder inte Genomförandeplan.

Fråga från publiken är om hur dom 3 på podiet ser det när någon får ett återkrav är det ett brott, säg återkrav om tex 7 miljoner? Gällande den frågeställningen så menar Johanna S att ett återkrav i sig är inte ett brott.

ytterligare en synpunkt från publiken hon reagerar på att FK drar alla över en och samma kam, alltid. Det måste bli ett slut att FK drar alla över samma kam hela tiden. jag kallar FK för en diktatur, ni måste ta detta med er det är allvarligt. Svar från podiet: Inte mycket mer än att dom förstår frustrationen.

Fråga från publiken varför är det så himla svårt att få lov att föra en dialog med tex IVO eller FK, det är i praktiken omöjligt. Svar från podiet är att dom är glada att vara här då dom får se det som faktiskt fungerar och dom slipper bara se det sämsta med branschen eller bidragsbrotten.

Gilla framtiden (Teaterföreställning) kl 13.00 – 14.30 svårt att beskriva en teaterföreställning men följande går att läsa på IfA´s facebook

”En av punkterna heter Gilla Framtiden som en teaterföreställning från Improvisationsstudion!

-Krisexperten och föreläsaren Herman Geijer delar scenen med teaterns skådespelare och presenterar tillsammans ett möjligt framtida Sverige år 2032. Här får vi möta ett futurum där förändringarnas konsekvenser blir verkliga och tar sig in i vardagen. Med Herman Geijers expertis får vi verktygen för att hantera utmaningarna och få en framtid att gilla.

Temat bygger på Herman Geijers böcker Överlev katastrofen – tolv sätt att förbereda dig (Ordfront 2019) och hans bok Monstersamhället (Ordfront 2022) som båda handlar om hur vi fysiskt och mentalt kan träna upp oss för att bli mer motståndskraftiga i vårt hanterande av en kris i det lilla eller stora.”

Vad är rimliga villkor för assistansersättningen kl 15.00 – 15.45

Carina Ekblad, Fremia, Henrik Petrén, Fremia, Lilly Key, IfA och Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning.

Anna frågar Carina vad innebär det att assistansersättningen endast höjs med 1,5%? Det är mycket som är oklart med avtalsrörelsen i stort sätt alla avtal kommer att omförhandlas nästa år, runt den 1 april så kommer vi veta ungefär vad lönerna förväntas att höjas till.

Arbetsgivarsidan behöver ta hänsyn till att det är dyrare att driva verksamhet idag, arbetstagarsidan kräver mer med alla höga kostnader och räntor. Förväntningen är att det blir ett årigt avtal. I stort sätt kommer nog inget annat i avtalen att ändras om det blir ett årigt men vi kommer nog landa i över 2% lönehöjning. Carina säger att det som gör att personlig assistans befinner sig i ett tuffare läge än andra på arbetsmarknaden är anställningsformen visstid, man ifrågasätter anställningsformen.

Personliga skäl kommer att bli svårare vid tex sjukhusvistelse eller att den assistansberättigade går bort. Beroende på hur arbetsdomstolen dömer i det mål som nu ligger upp så kommer det att bestämma en hel del inför framtiden. Lilly menar på att det kvittar vilket kollektivavtal man har om domen slår fel så kommer visstid så länge uppdraget varar att försvinna, det innebär att alla ska bli visstidsanställd istället. Omplacerings möjligheten kan då också komma att bli hårdare. De personer som idag har visstid och vad som skulle hända med dom om anställningsformen ogiltig förklaras så gissar Carina att det blir att alla flyttas till tillsvidareanställda. Carina menar att Kommunal inte vill acceptera de anställningsformer och anställningstider som finns. Man bör tänka på hur kan vi undvika att det vi gör kring anställningar och grus som ligger i maskineriet mellan assistenter och assistansberättigade blir en tvistefråga.

Anna öppnar nu upp för frågor bland publiken. En fråga till Carina är: Har vi någon uppfattning när domen kommer? Den 18 januari är det en muntlig föredragande, då kommer dom att se om dom kan komma överens utan att gå till domstol, utfall borde komma innan sommaren. Det går rykten om att Arbetsdomstolen tycker att det är för svårt att döma så att det kanske går till Europadomstolen då tar det ytterligare ett år. Dokumentera allt för att det ska finnas skriftligt, viktigast är att man underlag på att man faktiskt har pratat direkt med assistenten och att den har förstått och bekräftat att den har förstått det du sagt.

Nästa fråga handlar om tillsvidareanställningar, vad är riktlinjerna för personliga skäl då. Carina menar att det kommer att bli en sak mellan arbetsgivarorganisationerna, kommunal mfl att ta fram.

Vad ska vi göra för att få politikerna att förstå att 1,5% inte räcker i höjningen av assistansersättningarna. Carina lämnar över till Henrik Petrén som pratar om kampanjen #rimligavillkor.

Bakgrunden till kampanjen är:

 • Kostnader ifrågasätts
 • Eländig medial bild av personlig assistans
 • Urholkning av assistansersättningen

kampanjen startade i juni 2022 bakom denna står Assistansberättigade, Personliga assistenter, assistansanordnare mfl.

Du finner mer information på www.rimligavillkor.se

Henrik tipsar om att det finns 3 stycken filmer på hemsidan som är sevärda. Vi får nöjet att titta på en av filmerna, Daniel och Per.

Det är viktigt att ge personliga assistenter en stolthet i sin yrkesroll.

Den 22 september 2022 gjordes en blixtaktion på Mynttorget i Stockholm där politiker satt och förhandlade.

Det har även kommit en del artiklar om just rimliga villkor inom assistansen och även reportage för att väcka och hålla debatten i liv.

Anna frågar Henrik hur mycket dom tyckte att assistansersättningen skulle höjas, Fremia och Kommunal sitter på varsin sida och slåss men nu gick flera ut och då enas man om en röst och då enades man om 350 kr bör assistansersättningen ligga på. Nu kan man inte backa utan fortsätta kämpa trots att höjningen inte blev så mycket som man ville.

Fortsätt dra folk med er som höjer rösterna gällande bättre villkor, ju fler vi är desto större möjligheter att höras.

Anna visar en uträkningsmall som vi som anordnare kan använda för att räkna ut vad löneökningen faktiskt blir/timme när man väl vet vad lönehöjningen blir i %. Finns olika nivåer som man kan grotta ner sig i och denna tillhandahåller IfA och ABH utbildning för dom som skulle vilja ha den, till en viss kostnad.

Om ersättningen inte räcker till kommer IfA och ABH utbildning att ha en zoom utbildning den 9 februari där man kan lära sig allt om förhöjd ersättning.

Tack för idag och vi ses imorgon!