Verksamheten

Arbetsgivare – Arbetsledare
I Blå Assistans är det Kooperativet som är arbetsgivare för de personliga assistenterna. Utgångsläget är alltid att det är medlemmen som är arbetsledare för sina assistenter. En medlem kan också utse annan person som helt eller delvis åtar sig uppgiften att vara biträdande arbetsledare.

Det är medlemmen själv eller dennes legale företrädare som tecknar avtal med Kooperativet och som sedan är skyldig att följa de förpliktelser som följer av avtalet.

Kollektivavtal
Blå Assistans har Fremia som arbetsgivarorganisation. Vårt kollektivavtal heter ”Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom personlig assistans” och tecknas mellan Fremia och Kommunal.

Stöd till arbetsledare/biträdande arbetsledare

Som ny i arbetsledarrollen behöver man ofta råd i olika frågor. Vår ambition är att alltid ha en genomgång av vad arbetsledarrollen innebär i samband med att medlemskapet börjar. Till allas hjälp finns en Assistanspärm som är enkel att använda och som ger svar på de flesta frågor. Alla arbetsledare är naturligtvis välkomna att ringa kansliet när det uppstår frågor eller problem. Alla medlemmar har en egen assistanssamordnare som hjälper till. Blå Assistans anordnar också kontinuerliga arbetsledarutbildningar. Vi tycker att utbildningar är viktiga, dels att träffa andra arbetsledare och utbyta erfarenheter men också för att få mer kunskap. För det är inte alltid lätt att vara arbetsledare. Vartannat år gör assistanssamordnaren en arbetsledargenomgång med varje medlem och däremellan erbjuds utvecklingssamtal.

Övriga utbildningar
Blå Assistans anordnar även obligatoriska utbildningar till assistenterna bl a en Introduktionsutbildning i tre steg. Första hjälpen grund och fortsättning samt Brandskydd. Om medlemmar vill så kan Blå Assistans hjälpa till att arrangera specialsydda utbildningar antingen utifrån den enskildes behov eller samordna för flera medlemmar med gemensamt behov.

Avgifter
Alla medlemmar i Blå Assistans betalar en medlemsavgift som f n är 200 kronor per år.