Värdegrund

Individualism – att alltid utgå ifrån individen
Tillgänglighet – att vara lätt att nå, lätt att förstå, att alla ska kunna vara med
Trygghet – att det är varaktigt, att det är rätt information, att få stöd
Delaktighet – att ha inflytande över sin situation
Utvecklande – att följa förändringar i den lagstiftning som kooperativet berörs av, att vara lyhörda för kooperativets medlemmar.
Kompetens – att vara öppna för nya idéer, professionella på alla nivåer
Kvalitetssäkert – att följa det som görs så att det görs utifrån avtal och överenskommelser, rapportera och åtgärda avvikelser

En Värdegrund är ett sätt att med ord beskriva vad en verksamhet satt som sitt riktmärke på vad man ska jobba med och hur. Ord har olika betydelser och kan tolkas på olika sätt och varje individ har rätt till sin egen uppfattning. För att beskriva hur vi tänkte så står också styrelsens och kansliets gemensamma tolkning efter varje ord.