Ändring gällande tillstånd och tillsyn 1 januari 2019

På plats är Johanna Mattsson från IVO som ska informera om Nya regler för omsorgsföretag från och med januari 2019.

Ny reglering 1 januari 2019

Den 7 juni antogs prop. 2017/18:158, Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

Fyra nya tillstånd= Hemtjänst enl SoL, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice enligt LSS.

Utvidgade/konkretiserade krav för att få tillstånd

Utvidgad tillsyn av ägare och ledning

Avgifter för tillståndsansökan

Kommuner som bedriver verksamhet ska anmäla till IVO

Regleringen gäller även de verksamheter som redan idag behöver tillstånd tex Boenden för barm enligt LSS, boenden för vuxna enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, personlig assistans enligt LSS, kottidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS, Öppenvårdsverksamheter enligt SoL, HVB och stödboenden för barn och unga enligt SoL, behandlings-HVB för vuxna enligt SoL, Äldreboenden enligt SoL, Särskilda boenden enligt SoL (för äldre eller funktionshindrade) och konsulentstödsverksamheter enligt SoL.

Hur prövas tillstånden?

Hemtjänst

 1. Ett tillstånd oavsett antal utförarenheter
 2. ingen bedömning av eventuella lokaler
 3. ingen prövning av föreståndaren vid tillståndstillfället

LSS-boende

 1. Ett tillstånd = ett boende
 2. Lokalerna bedöms i tillståndsprövningen, ska ge förutsättningar för god kvalitet
 3. Föreståndaren bedöms i tillståndsprövningen, ska ha utbildning/erfarenhet enligt föreskrift

Varje tillståndsprövning

 1. Ägare och ledning ska ha insikt, vara lämpliga och ha ekonomiska förutsättningar
 2. Det ska finnas förutsättningar för god kvalitet i planerade innehållet

Vad händer om jag får avslag? Om jag ansöker för sent?

 1. En pågående verksamhet som inte ansöker i tid blir olovlig
 2. Det finns inga ”övergångsregler” för avveckling
 3. Brukarperspektiv, ställtider, rimlighet
 4. En verksamhet som fått avslag får inte starta
 5. Förvaltningsrätten tar ställning vid överklagande