Vad innebär kommunernas basansvar?

Ulrika Lifvakt handläggare på SKL är på plats för att prata om kommunernas basansvar.

Ulrika menar att när hon var väldigt ung så fick hon ett samtal från en anordnare som meddelade dagen innan midsommarafton att dom hoppar av ärendet för att dom inte klarar av det. Kommunen lyckades klara av det och tog över.

Vad har kommunen för ansvar?

Tillhandahålla personlig assistans eller ge ekonomiskt bidrag för att den enskilde ska kunna ordna assistansen på annat sätt om behoven för den enskilde är högst 20 timmar.

Tillhandahålla personlig assistans om den enskilde fått assistans via FK, SFB.

På den enskildes begäran ”gripa in” om assistenter anställda av den enskilde eller av annan assistansanordnare tillfälligtvis inte kan utföra arbetet t ex pga sjukdom.

Ska ansvara för behov av assistans som tillfälligt uppstår t ex vid semesterresa.

Annat som står i LSS:

 • Följa upp vilka som omfattas av lagen
 • Verka för att personer får sina behov tillgodosedda, som omfattas av lagen
 • Informera om mål och medel
 • Medverka så personer som omfattas av lagen får arbete eller studier
 • Tillgängligt fritids- och kulturutbud
 • Anmäla till överförmyndare
 • Samverka med organisationer
 • Anmäla till Försäkringskassan
 • Underrätta Försäkringskassan
 • Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg

En i publiken tog upp att det kan ställa till problem när man har beslut från både kommun och FK. Ulrika menar att dom från SKL har lämnat till utredningen att dom anser att det endast ska vara ett huvudmannaskap ett statligt.

Sophie påminner att man som anordnare MÅSTE utföra alla timmar som finns även om det skulle behövas t ex en form av punktinsats.

En i publiken menar att om man får ett jobb som assistansberättigad så måste man ju meddela kommun eller FK vad kan hända då? Ulrika menar att då måste kommun eller FK göra en bedömning på om du måste ha PA för att kunna arbeta. Mannen menar att det blir en pressad situation att prövas så. Ulrika menar att det borde vara så att man måste kunna prova en insats utan att allt annat tas bort,men vi är verkligen inte där idag påtalar hon snabbt.

Nytt från 1 juli 2018

 • Försäkringskassan ska meddela kommunen vid avslag av SFB. Kommunen ska, utan dröjsmål, informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt 9§ 1-10

Ulrika visar nästa bild som handlar om Socialtjänstlagen

2 kap. Kommunernas ansvar

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Hälso -och sjukvårdsansvar

 • Finns glapp i vad kommunen får göra
 • Egenvård ses över
 • SKL vill ha en förändring så kommunerna kan avtala med landsting om att göra mer hälso-sjukvårdsinsatser
 • Tid för hälso-sjukvårdsinsatser räknas inte in i bedömning av personlig assistans.